Všeobecné podmínky a pravidla RK BONUS bonusového programu

 

1. RK BONUS BONUSOVÝ PROGRAM

1.1. RK BONUS je provozován obchodní společností Saint Gobain buildin distribution spol. s r.o., se sídlem Rudná u Prahy, Pod Můstkem 884, 252 19, IČ: 47915145 dále jen SGBD CZ prostřednictvím společnosti W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., Durychova 101, Praha 4, 142 00.
1.2. Program RK BONUS je věrnostním programem, který je určen pro zákazníky Raab Karcher a umožňuje jim sbírat bonusové body (dále jen „body“) při nákupu veškerého zboží v prodejnách Raab Karcher. Zákazníci, kteří se zapojí do tohoto programu, si mohou za takto získané body objednat nebo vybrat odměny způsobem, který je popsán v článku 5.
1.3. Pro účast v programu RK BONUS platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla ve znění, které je platné v době registrace. Vyplněním tištěného registračního formuláře nebo online formuláře na adrese www.staviva.cz/bonus  zákazník tyto Všeobecné podmínky a pravidla akceptuje.
1.4. Body je možné získat ve všech prodejnách Raab Karcher
1.5. Právo stát se účastníkem programu RK BONUS má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která vyplní, podepíše a odešle registrační formulář. Účast je bezplatná. Účastníci programu obdrží plastovou kartu s číslem zákazníka, která slouží k jeho identifikaci a přidělování a zaznamenávání bodů  
1.6. Svou registrací účastníci programu RK BONUS potvrzují, že všechny informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné. 
1.7. Registrace a účast v programu RK BONUS je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka je v České republice.
 

2. PLASTOVÁ KARTA RK BONUS

2.1. Karta RK BONUS umožňuje zákazníkovi, který se účastní programu, sbírat a směňovat body za zboží na stránce www.staviva.cz/bonus Dále mu při jejím předložení bude poskytnuta sleva 5% na zboží prodávané v prodejnách Raab Karcher a to však pouze při platbě za hotové nebo kartou. Tato sleva se nevztahuje na palety a akční zboží a nesčítá se s dalšími slevami.
2.2. Každá karta RK BONUS je přidělena jednomu konkrétnímu zákazníkovi a je s ním spojeno členské číslo zákazníka. Tato karta je přenosná a zákazník kartu může zapůjčit další osobě. SGBD CZ však nenese zodpovědnost za případné škody způsobené zákazníkovi tímto jednáním
 

3. SBÍRÁNÍ BODŮ

3.1. Při nákupu zboží v prodejnách Raab Karcher budou účastníkům při předložení karty připočteny body na členský účet. Informace o tom, za kolik bodů je možné získat příslušnou odměnu (přehledy bodů) a o aktuálním stavu bodového účtu každého zákazníka jsou uvedeny na www.staviva.cz/bonus   
3.2. Body jsou na online účet zákazníky připisovány jednou týdně a to vždy v pondělí, pokud je tento den pracovním, v případě, že je pondělí státní svátek jsou body připsány na účet v nejbližší pracovní den.  
3.3. Společnost SGBD CZ si vyhrazuje právo přidělování bodů za nákup zboží a kdykoliv změnit, omezit nebo rozšířit; totéž platí pro počet bodů. Tyto změny, omezení a rozšíření budou oznamovány prostřednictvím stránek www.staviva.cz
3.4. Společnost SGBD CZ si vyhrazuje právo nepřidělovat body za nákup zboží nebo služeb v případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody nebo slevy.
3.5. Aby mohly být body připočítány, je nutné vždy předložit kartu RK BONUS. Členské číslo zákazníka se odečítá z karty RK BONUS elektronicky – čárovým kódem při tvorbě prodejní zakázky před zaplacením. Body mohou být připočítány pouze při předložení karty RK BONUS během placení. Po zaplacení již není možné členské číslo zákazníka znovu zadat a žádné body nemohou být připočteny.
3.6. V případě bezhotovostních plateb budou body přičteny až v okamžiku připsání peněz na účet SGBD CZ. Společnost SGBD CZ si vyhrazuje právo zrušit připočtení bodů v případě, že transakce nebo platba byla zrušena a body byly připočteny na základě takové transakce, a to bez ohledu na důvod zrušení.
 

4. ZÍSKANÉ BODY

4.1. Získané body se zaznamenávají ve společnosti SGBD CZ pod příslušným členským číslem. Členové RK BONUS programu mohou být o aktuálním počtu získaných bodů na svém úctě informováni na www.staviva.cz/bonus po zadání registračního jména a hesla
4.2. Námitky ohledně správnosti počtu získaných bodů nebo jejich kompletnosti musí být předloženy písemně do jednoho měsíce po obdržení písemného oznámení o jejich stavu, v příloze musí být uvedeny příslušné účtenky. Pokud v této lhůtě nejsou předloženy žádné námitky, počet oznámených bodů se považuje za akceptovaný.
 

5. UPLATŇOVÁNÍ BODŮ

5.1. Body mohou být uplatněny za odměny, které jsou uvedeny v Katalogu odměn RK BONUS na www.staviva.cz/bonus. Každou odměnu je možné získat za příslušný počet bodů, který je uveden v přehledu odměn. Nabídky uvedené v přehledu odměn platí pouze do vyčerpání zásob. Katalog RK BONUS je k dispozici pouze online na www.staiva.cz/bonus. 
5.2. V Katalogu RK BONUS jsou uvedeny odměny, počet bodů požadovaných pro jejich získání. Odměnu je možné získat vždy pouze za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce odměn, v rámci stanovených časových omezení a v určeném maximálním množství podle nabídky, a to pouze do vyčerpání zásob. Nabídky odměn mohou být kdykoli bez upozornění změněny.
5.3. Objednávání a zasílání odměn je možné pouze v rámci České republiky. Odměny budou zasílány na poslední adresu, která byla účastníkem programu společnosti SGBD CZ oznámena. Společnost SGBD CZ nenese odpovědnost za jakékoliv vzniklé problémy v případě, že účastník programu uvedl nesprávnou adresu, neoznámil společnosti SGBD CZ změnu adresy nebo učinil v oznámení o změně adresy chybu.
5.4. Odměny budou zasílány do vyčerpání zásob. Jestliže určitá odměna uvedená v nabídce odměn již není k dispozici, účastník programu RK BONUS má právo vybrat si odměnu podobného charakteru a srovnatelné kvality, nebo na vrácení uplatněných bodů. 
 

6.  ZÁRUKA a REKLAMACE

6.1. Záruka se řídí „Obchodní podmínky pro zasílání zboží z www.staviva.cz/bonus“ které jsou uvedeny níže v bodě 11.
 

7.  OCHRANA ÚDAJŮ

7.1. V rámci programu RK BONUS společnost SGBD CZ vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude společnost SGBD CZ využívat a ukládat údaje o účastníkovi programu, které uvedl v registračním formuláři se svým souhlasem.
7.2.  Podpisem registračního formuláře účastník programu potvrzuje souhlas s účastí v programu RK BONUS, zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby společnost SGBD CZ, případně třetí osoba, jako určený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Účastník programu uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost SGBD CZ, případně třetí osoby, se kterými společnost SGBD CZ uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník programu kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.
 

8. UKONČENÍ ÚČASTI

8.1. Účastníci programu RK BONUS mají právo kdykoliv svoji účast v programu zrušit bez výpovědní lhůty, a to zasláním písemného oznámení o zrušení své účasti na adresu sídla SGBD CZ.
 

9. UKONČENÍ PROGRAMU RK BONUS A ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK A PRAVIDEL TOHOTO PROGRAMU

9.1. Společnost SGBD CZ si vyhrazuje právo program RK BONUS ukončit, doplnit nebo změnit, a to na základě oznámení.
9.2.  Společnost SGBD CZ si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit, pokud to bude pro jednoduché a bezpečné plnění nezbytné a v zájmu takového plnění, zejména pokud je cílem zabránit neužívání. Účastníci programu RK BONUS budou o všech úpravách písemně informováni předem, na poslední adresu, kterou poskytli. 
 

10.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla se řídí platným právním řádem České republiky, s výjimkou pravidel pro kolizi právních norem. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek a pravidel budou předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Praze.
10.2.  V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ať v plném rozsahu nebo z části, tato skutečnost nebude mít vliv na platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno platným a vynutitelným ustanovením, které svým významem co nejvíce odpovídá významu a ekonomickému účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. Totéž platí i v případě jakéhokoliv chybějícího ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel.
 

11. Obchodní podmínky pro zasílání zboží z www.staviva.cz/bonus

Odesílání odměn a dárků z programu RK BONUS a správu www.staviva.cz/bonus  pro SGBD CZ zajišťuje  W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4.
Každý zákazník, který provádí jakoukoliv transakci na tomto webu, se považuje, za seznámeného s obchodními podmínkami! Zákazník dále vyjadřuje souhlas se zpracováním nezbytných osobních údajů pro účely věrnostního programu.
 
 
11.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
11.1.1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 
11.2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
11.2.1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
11.2.2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
11.2.3. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
11.2.4. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
11.2.5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 
11.3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
11.3.1. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 
11.4. BALNÉ A POŠTOVNÉ
11.4.1. Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase, bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce poštou či dopravní službou nad nominální hodnotu zboží 12.500 bodů neplatíte poštovné. V opačném případě si zvolíte způsob dopravy, který je uhrazen prostřednictvím Vašeho konta. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží, obecně platí 150,- Kč u většiny zásilek.
 
11.5. DODACÍ LHŮTA
11.5.1. Dodací lhůta je od 5-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 
11.6. REKLAMACE
11.6.1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
11.6.2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 
11.6.3. Záruka se nevztahuje na:
11.6.3.1. vady vzniklé běžným používáním
11.6.3.2. nesprávným použitím výrobku
11.6.3.3. nesprávným skladováním
11.6.4. Postup při reklamaci:
11.6.4.1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
11.6.4.2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
11.6.4.3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
11.6.4.4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
11.6.5. V záležitostech reklamace se prosím obracejte na telefonní číslo 261 263 066.
11.6.6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží firmou.
 
w.a.t.c.h. cz, s.r.o.
Reklamační oddělení
Svobody 1/7
350 02 Cheb
e-mail: info@watch.cz